Všeobecné obchodní podmínky 2022

(Platné od 20. 2. 2022 do 31. 12. 2022)

I. Definice

V těchto Všeobecných obchodních podmínkách (dále jen „VOP“)

 1. Společnost“ znamená společnost s ručením omezeným learnwithscience, s.r.o., se sídlem Vojtěšská 221/6, 110 00 Praha, Česká republika, IČO 141 57 624, řídí se českým právem, kontaktní email info@learnwithscience.com .

 2. Tutor“ je osoba, která zastupuje Společnost a jedná jejím jménem a poskytuje dohodnuté služby.

 3. Lekce“ znamená jednorázové sezení pořádané a organizované Tutorem.

 4. Kurz“ znamená soubor lekcí v daném časovém rámci as předem definovanými účastníky.

 5. Student“ je osoba, která využívá Lekce s Tutorem.

 6. Klient“ je osoba, která platí za Kurz nebo každou nebo některé z lekcí Společnosti.

II. Úvodní ustanovení

 1. Tyto VOP upravují podmínky služeb poskytovaných Společností a tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Společností a Klientem.

 2. Používáním a využíváním služeb Společnosti včetně jejích webových stránek, externího softwaru a komunikačních platforem Klient i Student souhlasí s těmito VOP.

III. Smlouva

Smlouva mezi Společností a Klientem je uzavřena písemným potvrzením odsouhlaseným oběma stranami.

IV. Testovací lekce

 1. Klient má nárok na jednu 45minutovou lekci zdarma před uzavřením smlouvy.

 2. Klientovi bude po zkušební lekci přidělen Tutor na základě jeho osobnosti, zvoleného jazyka a cílů.

 3. V případě, že Klient není s Lektorem spokojen, může se Společnost rozhodnout přidělit Klientovi jiného Lektora a vyzkoušet takového Lektora v rámci další bezplatné zkušební lekce.

V. Platební podmínky

 1. Cena Kurzu je na dohodě obou stran a obsahuje

─ Analýza profilu učení;

─ Balíček X Y-minutových lekcí s tutorem;

─ Přístup do skupiny na Facebooku;

─ Přístup ke všem vzdělávacím materiálům a softwaru;

─ Online podpora od společnosti a jejích lektorů.

 1. Kurz je splatný předem, před začátkem první lekce a po Testovací lekci.

 2. Student si také může zakoupit jednu lekci; v takovém případě je Lekce splatná do 24 hodin po každé Lekci.

VI. Plánování lekcí

 1. Student si může rezervovat lekce prostřednictvím rezervační stránky svého lektora; student si vybere datum a čas podle dostupnosti svého lektora.

 2. Platnost předplaceného Kurzu je tři (3) měsíce.

VII. Příprava a průběh lekce

 1. Student je povinen zajistit si vhodné technické vybavení, zejména mikrofon, webkameru a stabilní internetové připojení a ověřit si jeho funkčnost před zahájením lekce.

 2. Student je povinen být připraven na sjednané platformě nejpozději 5 minut před zahájením lekce.

 3. V případě, že z důvodu technických problémů na straně studenta delších než 15 minut nebude možné výuku uskutečnit, má lektor právo považovat výuku za odvedenou.

 4. V případě zpoždění Studenta může být lekce prodloužena v poměru ke zpoždění pouze v případě, že Lektor s tímto prodloužením souhlasí.

 5. V případě, že z důvodu technických problémů na straně Lektora delších než 15 minut nebude možné lekci uskutečnit, má Student právo na náhradní lekci v jiném termínu.

 6. V případě prodlení Lektora lze danou lekci prodloužit úměrně ke zpoždění pouze v případě, že Student s takovým prodloužením souhlasí.

 7. Společnost poskytne Studentovi nebo příslušnému Klientovi na jeho žádost doklad o technickém problému nebo zpoždění.

 8. Technické problémy trvající déle než 15 minut pocházející z použitého externího softwaru jsou považovány za vinu společnosti, a proto se použije ustanovení 5. tohoto článku.

VIII. Storno podmínky

─ Zrušení kurzu

 1. Klient může zrušit svůj Kurz a tím ukončit smlouvu kdykoliv.

 2. Výpovědní lhůta Kurzu je jeden měsíc.

 3. Zrušení Kurzu je kdykoli během výpovědní lhůty vratné.

 4. Jakmile zrušení Kurzu vstoupí v platnost, všechna data Klienta budou trvale smazána.

 5. Klient má nárok na vrácení 80 % Kurzu v případě zrušení v průběhu Kurzu a 100 % před zahájením Kurzu.

─ Zrušení lekce

 1. V případě zrušení Lekce ze strany Studenta nebo Lektora více než 24 hodin před Lekcí má Student nárok na vrácení Lekce a Student si ji tak může znovu rezervovat.

 2. V případě zrušení Lekce ze strany Studenta méně než 24 hodin před Lekcí nemá Student nárok na vrácení peněz a Lekce zaniká.

 3. V případě zrušení Lekce Lektorem méně než 24 hodin před Lekcí má Student nárok na vrácení Lekce a tím si ji může znovu rezervovat.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP jsou účinné a platné od 20. února 2022.

 2. Rozhodným právem je právo České republiky.