ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Definice

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů a údajů (dále jen „Zásady“)

 1. Společnost“ znamená společnost s ručením omezeným learnwithscience, s.r.o., se sídlem Vojtěšská 221/6, 110 00 Praha, Česká republika, IČO 141 57 624, kontaktní email info@learnwithscience.com.

 2. Student“ je osoba, která využívá služby Společnosti.

 3. Klient“ je klient Společnosti, jak je definován ve Všeobecných obchodních podmínkách Společnosti.

 4. LWS“ je webová stránka Společnosti www.learnwithscience.com a další aplikace, v nichž dochází ke zpracování osobních údajů Studentů a Klientů.

 5. Nařízení“ je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES.

II. Základní ustanovení

 1. Tyto Zásady upravují ochranu soukromí uživatelů LWS a dalších souvisejících služeb poskytovaných Společností a jejích Klientů a Studentů.

 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, která může být přímo nebo nepřímo identifikována, zejména odkazem na konkrétní identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, síťový identifikátor nebo jeden či více prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity fyzické osoby, která přistupuje k LWS.

 3. Tyto Zásady jsou v souladu s Nařízením.

III. Zdroje a kategorie zpracovávaných dat

 1. Tyto zásady se vztahují na údaje, které společnost shromažďuje.

 2. Existují následující kategorie osobních údajů:

─ Údaje o zpracování plateb.

─ Zařízení používané pro přístup k LWS.

─ Údaje, které jsou nezbytné pro registraci na LWS.

IV. Právní důvod a účel zpracování osobních údajů

Právním důvodem a účelem zpracování údajů je poskytování služeb na LWS, soulad, funkčnost a bezpečnost.

V. Doba ukládání dat

Údaje jsou uchovávány po dobu trvání spolupráce mezi Klientem a Společností.

VI. Zpracovatel dat

Společnost je jediným zpracovatelem údajů.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Používáním LWS uživatelé i Klienti a Studenti potvrzují, že se seznámili s těmito Zásadami a akceptují je v celém rozsahu.

 2. Tyto Zásady se řídí příslušnými ustanoveními Nařízení.

 3. Orgánem dozoru nad dodržováním ochrany osobních údajů a údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 4. Tyto zásady jsou účinné od 24. 1. 2022.