Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvod

Tyto Všeobecné obchodní podmínky („VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem jazykových kurzů, kterým je společnost learnwithscience, s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, Praha, IČO 141 57 624 (Poskytovatel“), a příjemcem této služby (Klient“).

II. Lektor a lekce

 1. Lektorem se pro účely těchto VOP rozumí Poskytovatelem pověřená či zmocněná osoba, která osobně a na účet Poskytovatele poskytuje výuku jazyka dle aktuální nabídky Poskytovatele.

 2. Lekcí se pro účely těchto VOP rozumí poskytování služby - jazykové výuky, přičemž lekce se účastní vždy alespoň jeden Lektor a alespoň jeden Klient.

 3. Lektor je při výkonu své činnosti vázán pokyny Poskytovatele, plánem kurzu a etickým kodexem.

 4. Plánem kurzu se rozumí rámcový plán připravený Lektorem a odsouhlasený Poskytovatelem a Klientem, přičemž Lektor s Klientem se ve vzájemné součinnosti snaží v plánu kurzu vytyčených cílů dosáhnout.

 5. Lektor je Klientu přiřazen na základě uvážení Poskytovatele.

 6. Lektor je v daném kurzu zastupitelný a nahraditelný, a to i bez předchozího souhlasu Klienta a zcela na uvážení Poskytovatele.

 7. Lektor si s ohledem na specifika svých Klientů může plánovat dostupnost, v rámci níž si Lektoru přiřazení Klienti mohou plánovat své jednotlivé lekce.

 8. Plánování, změna a storno lekcí je uskutečňováno výhradně prostřednictvím software třetí strany, jejíž konkrétní určení je zcela na uvážení Poskytovatele; Poskytovatel si vyhrazuje právo rezervační systém i v průběhu spolupráce s Klientem změnit.

 9. Jednotlivé lekce jsou v délce 30, 45, 60, 90 nebo více minut vždy v násobcích 15, přičemž konkrétní délku lekce si odsouhlasí Poskytovatel s Klientem na začátku spolupráce.

 10. Jednotlivé lekce mohou být zkráceny nebo prodlouženy vždy v závislosti na dostupnosti a ochotě Lektora.

 11. Lekce jsou uskutečňovány výhradně prostřednictvím videokonferenčního software Google Meet.

 12. Průběh jednotlivých lekcí, čas připojení Lektora a Klienta, technické potíže v průběhu lekce a další technické informace jsou shromažďovány, uchovávány a zpracovávány za účelem vyřízení případných stížností či reklamací mezi Provozovatelem a Klientem, a mohou být Poskytovatelem kdykoli využity za účelem prokázání rozhodných skutečností.

 13. Klient je povinen se na lekci připojit a v čekárně vyčkat na připuštění Lektorem 5 minut před časem začátku lekce, nejpozději však v čase začátku lekce.

III. Podmínky konání lekce

 1. Zpoždění Lektora je sankcionováno tomu úměrným prodloužením dané lekce nebo lekce jiné, a to s ohledem na dostupnost a ochotu Lektora a Klienta a dohodu mezi nimi.

 2. Zpoždění Klienta je sankcionováno započtením uplynulého času do celkového času lekce, přičemž v případě zpoždění Klienta delšího než 10 minut je Lektor oprávněn lekci ukončit a považovat ji za odučenou.

 3. Klient je oprávněn kdykoli naplánovanou lekci stornovat. V případě storna lekce více než 24 hodin před jejím konáním je lekce Klientu zcela refundována a může si ji naplánovat v jiném termínu znovu. V případě storna lekce méně než 24 hodin před jejím konáním je lekce považována za odučenou.

 4. Lektor je oprávněn naplánovanou lekci stornovat v případě, že v daném termínu není k dispozici jiný lektor jakožto zástup.

 5. Lektor je povinen stornovat naplánovanou lekci nejpozději 24 hodin před jejím konáním, v opačném případě je Lektor povinen nahradit Klientu tuto lekci bez nároku na odměnu.

 6. Vzhledem k tomu, že poskytované jazykové kurzy se konají výhradně v on-line prostředí, je Klient povinen zajistit si před lekcí kvalitní internetové připojení, mikrofon, kameru a tablet, počítač, notebook, mobilní telefon či jiný komunikační prostředek.

 7. V případě, že spojení mezi Lektorem a Klientem je z důvodu nekvalitního či jinak vadného internetového připojení či hardware přerušeno na dobu delší než 10 minut, a to i součtem jednotlivých výpadků,

  • je v případě vady na straně Lektora Klient oprávněn požadovat opakování lekce v jiném termínu dle vlastní volby, ne však později než 30 dní od takto zrušené lekce;

  • je v případě vady na straně Klienta Lektor oprávněn považovat lekci za odučenou.

 8. Klient si v rámci spolupráce s Poskytovatelem může vybrat ze dvou produktů: předplatné nebo jednorázová lekce, přičemž cenu a náplň jednotlivých produktů určí Poskytovatel ve své aktuální nabídce.

IV. Předplatné

 1. Předplatným se rozumí smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Klientem, jehož předmětem je průběžné dodávání jazykových lekcí a souvisejících služeb.

 2. Smlouva o předplatném je uzavřena v okamžiku, kdy Klient v příslušné aplikaci odsouhlasí znění VOP a Zásad ochrany soukromí a zadá a potvr platební kartu v platební bráně příslušné aplikace.

 3. Platební cyklus předplatného je 14 dní, přičemž vždy 1. den nového platebního cyklu dojde k inkasu platby z platební karty Klienta.

 4. Předplatné se uzavírá na dobu 1 roku.

 5. Předplatné zahrnuje služby dle nabídky Poskytovatele v okamžiku uzavření smlouvy.

 6. Nevyčerpané služby v rámci daného platebního cyklu jsou nepřenosné do platebního cyklu dalšího, a to ani v případě, kdy dojde k včasnému stornu lekce nebo lekcí v daném platebním cyklu.

 7. V rámci předplatného má Klient nárok na 7 dní zdarma („Předplatné na zkoušku“), v rámci nichž si může vyzkoušet používaný software a naplánovat jednu bezplatnou lekci s přiděleným lektorem; tato lekce je v délce odpovídající délce lekcí dle programu, který si Klient vybere na začátku spolupráce.

 8. Předplatné na zkoušku lze využít pouze jednou, a to i v případě, kdy dojde k výměně Lektora kurzu.

 9. Nárok na Předplatné na zkoušku je nepřenosný na další osoby, které se kurzu neúčastní.

 10. Předplatné na zkoušku nelze opětovně využít ani v případě, kdy Klient po ukončení spolupráce zakoupí nový kurz.

 11. Klient může předplatné vypovědět kdykoli, přičemž výpovědní lhůta činí 1 měsíc od posledního dne měsíce, v němž Klient výpověď podává, a to s ohledem na smluvní vztahy Poskytovatele a přiřazeného Lektora.

 12. Výpověď může Klient učinit výhradně prostřednictvím svého uživatelského účtu v aplikaci zprostředkovatele platby.

V. Jednorázová lekce

 1. Jednorázovou lekcí se rozumí předem splatná 60minutová on-line lekce anglického jazyka.

 2. Jednorázovou lekci vede kterýkoli Lektor pověřený Provozovatelem.

 3. Klient, který absolvoval jednorázovou lekci, může požadovat vrácení peněz (Záruka spokojenosti“) za kumulativního splnění těchto podmínek:

 • Klient na lekci dorazil včas, tj. nejpozději v čase lekce;

 • Klient byl na lekci vybaven příslušným technickým vybavením (viz čl. III těchto VOP);

 • Klient s předstihem poskytl Poskytovateli veškeré informace o svých jazykových znalostech, predispozicích a eventuálně individuálních překážkách v učení (např. dyslexie apod.);

 • Klient o vrácení peněž požádal prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na info@learnwithscience.com, a to nejpozději do 24 hodin od absolování lekce;

 • Klientem absolvovaná jednorázová lekce byla lekcí první, kterou u Poskytovatele zakoupil.

 1. Na vrácení peněz není právní nárok a Poskytovatel si vyhrazuje právo každou takovou žádost posoudit individuálně a s příhlédnutím k okolnostem.

VI. Zvláštní ustanovení o spolupráci s obchodními společnostmi

 1. V případě, že je Klientem obchodní společnost nebo jiná právnická osoba, vztahují se na takového Klienta přednostně ustanovení v této části, přičemž v takovém případě je tato část ve vztahu speciality vůči ostatním ustanovením těchto VOP.

 2. Kde je v těchto VOP hovořeno o Klientu v souvislosti s poskytováním jazykových lekcí, je v případě spolupráce s obchodními společnostmi (nebo jinými právnickými osobami) za takovou osobu považován zaměstnanec obchodní společnosti (Student“).

 3. Je-li Klientem obchodní společnost, může svým rozhodnutím umožnit Studentům zápis do jednotlivých jazykových programů.

 4. Storno podmínky a povinnosti Klienta se v případě spolupráce s obchodními společnostmi (nebo jinými právnickými osobami) přiměřeně přenáší na jednotlivé Studenty, kteří daný program bezprostředně absolvují.

 5. Další ujednání si smluvně určí Poskytovatel a obchodní společnost (nebo právnická osoba).

VII. Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky ze dne 20. 2. 2022 (VOP2022“, dostupné zde) ve svém znění zanikají ke dni 31. 12. 2022, přičemž klienti, kteří si za platnosti VOP2022 předplatili jazykové kurzy, mohou za těchto podmínek kurzy dočerpat, avšak nejpozději

  • do 28. 2. 2023 u kurzů, které byly zakoupeny do 30. 11. 2022,

  • do 31. 3. 2023 u kurzů, které byly zakoupeny do 31. 12. 2022.

 1. Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2023.

 2. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP jednostranně a bez předchozího upozornění měnit a aktualizovat.

 3. V případě rozporu mezi jednotlivými jazykovými verzemi je rozhodujícím jazykem čeština.

 4. Tyto VOP a právní vztahy z nich vznikající se řídí českým právním řádem.